פתרון כולל לדיווח וניהול ההפרשות הפנסיוניות

פתרון כולל לדיווח וניהול
ההפרשות הפנסיוניות

תנאי שימוש ותקנון אתר www.twpensia.co.il

אתר www.twpensia.co.il הינו אתר אינטרנט המהווה מערכת תפעול פנסיונית המאפשרת דיווח של ההפרשות הפנסיונית של המעסיק בעבור עובדיו בהתאם להוראות הממשק האחיד, קבלת היזונים חוזרים וניהולם (להלן –"המערכת" ו/או "האתר").

המערכת כוללת ומכילה את:
א. נתוני המעסיק ועובדיו. נתונים אלה אשר מרביתם מוזנים באופן עצמאי ע"י המעסיק ו/או מי מטעמו (להלן -המעסיק) כוללים בין השאר את נתוני העובדים, שכר וההפרשות הפנסיוניות שלהם (להלן – "הנתונים").
ב. מידע, חישובים וכלים המאפשרים למעסיק לבצע את דיווח ההפרשות הפנסיוניות, לקבל היזונים חוזרים, לנהל ולבצע בדיקה ובקרה לגבי סטטוס הדיווחים וההיזונים החוזרים, כולל הפקת דוחות בחתכים שונים (לכל אלה יקרא להלן – המידע). למען הסר ספק מובהר כי המידע אינו כולל את הנתונים האמורים בסעיף א' לעיל.

המערכת בבעלות חברת לסה ויז'ן בע"מ (להלן – לסה). השימוש במערכת כפוף לתנאים המפורטים להלן. המשתמש מאשר בזאת כי כניסתו למערכת ו/או שימושו במערכת מהווה הסכמה לתנאים האמורים בתקנון זה או כפי שיהיו מעת לעת.

 • משתמש = כל מי שגולש ו/או משתמש במערכת, לרבות עובד, מעסיק ו/או מי מטעמו.
 • הבעלות במערכת ובמידע הינה של לסה בלבד. למשתמש ישנה הרשאה בלבד להשתמש במערכת. זכויות הבעלות במערכת ובמידע, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, סימני המסחר וכו' יוותרו בכל עת בבעלות לסה.
 • הנתונים המוזנים למערכת על ידי המשתמשים הינם בבעלות הבלעדית של המעסיק הרוכש את הזכות לעשות שימוש במערכת מאת לסה, בכפוף לרשיון המסופק לו. לסה לא תעשה כל שימוש בנתונים של המשתמשים במערכת אלא לצורך מתן השירותים ללקוחותיה ולצורך הפעלתה התקינה של המערכת. בין היתר תחזיק לסה, לרבות עובדיה והפועלים מטעמה, בהרשאה לגשת לנתונים שבמערכת על מנת להפעיל את המערכת בצורה תקינה ולספק ללקוחותיה שירותים בהתאם להסכמות עימם.
 • לסה תשמור את המידע והנתונים שבמערכת בסודיות, ובהתאם לנהלי העבודה והמדיניות של לסה לעבודה מאובטחת ובהתאם להוראות הדין.
 • המידע הינו רכושה של לסה. אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל כל חלק מן המידע, בכל דרך שהיא ללא הסכמתה המפורשת של לסה. המערכת והמידע מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים והם מיועדים לשימוש המעסיק במסגרת ובתנאי ההסכם בינו לבין לסה.
 • המשתמש מחוייב להשאיר את המידע בנוסחו המקורי ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה במידע.
 • לסה פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי במערכת, אך אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע. במידה ויתגלה אי-דיוק ו/או טעות במידע אשר במערכת, יש להודיע על כך ללסה כדי שתוכל לתקנו.
 • המערכת כוללת ו/או יתכן שתכלול, בין היתר, חומרים נוספים, כגון: מודעות, פרסומות, תגובות, ופניות של משתמשים שונים ושל גופים שונים (להלן – חומרים נוספים). אין לסה אחראית לתוכן של החומרים הנוספים, ו/או לניסוחם ו/או לאמיתות ודיוק החומרים הנוספים, כולם או חלקם.
 • המעסיק מסכים ומאשר בזאת שלסה תשלח אליו הצעות ו/או מידע לגבי TimeWatch פנסיה ו/או מוצרים ו/או שירותים עסקיים משלימים ו/או דומים, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הפקס ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת מסר קצר, בהתאם לפרטיו כפי שמסר בעת רישומו למערכת ו/או כפי שמופיעים במערכת. בנוסף, המעסיק מאשר שהסכמתו לתקנון זה מבטלת הודעות קודמות שלו, באם היו, בדבר אי רצונו לקבל הצעות ו/או מידע כאמור לעיל בסעיף זה.
 • לסה מדגישה בזאת והמשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמידע ו/או החישובים במערכת אינם מיועדים לשימוש כתחליף לייעוץ משפטי ואין לראותם כמיועדים לכך, ולפני הסתמכות על המידע ו/או החישובים במערכת ו/או בכל סוגיה משפטית הנוגעת למידע ו/או לחישובים במערכת יש להיוועץ בעורך דין.
 • המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים שלמרות שלסה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, ובכל מקרה לסה לא תהיה אחראית לליקוי ו/או לטעות ו/או לאי הדיוק הנ"ל.
 • לסה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי במערכת (לרבות מבנה האתר, מראהו ועיצובו), בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
 • לסה אינה מתחייבת ששירותי המערכת לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למערכת ו/או למחשבי המערכת או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים; והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות תקשורת, אצל לסה ו/או אצל מי מספקיה.
 • המערכת מכילה בתוכה קישורים אלקטרוניים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים באינטרנט (להלן – מקורות מידע שונים) ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי לסה, קישורים אלקטרוניים אל המערכת וממנה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי לסה לגבי אותם מקורות מידע שונים.
 • המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר לסה תפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש במידע במערכת. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהמערכת בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של לסה והכל למעט פעולה שמבצע המשתמש במסגרת שימושו השוטף במערכת בכל הקשור במטרה של דיווח וניהול ההפרשות הפנסיוניות של עובדיו.
 • לסה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של אי תשלום התמורה בגין רשיון השימוש במערכת, עבירה על החוק או על תנאי השימוש במערכת, או כאשר הפריע המשתמש לפעילותה התקינה של המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, לסה תהיה רשאית, מכל סיבה שהיא, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי ההסכם שבינה לבין המעסיק, בלי שינקטו נגדה צעדים.
 • אין לסה יכולה לפקח על כל נתון, מידע והודעה המועלים למערכת על ידי משתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, לסה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר ידרש ממנה על פי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות למערכת כל נתון, מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של לסה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי ההסכם שבינה לבין המעסיק ו/או תקנון זה או אינו מתאים מכל סיבה שהיא להופיע במערכת.
 • לסה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מראש.
 • המעסיק מסכים ומאשר שהנתונים שהוא מבקש מעובדיו להזין במערכת הינם באחריותו בלבד ואין ולא תהיה ללסה אחריות כלשהיא בכל הנוגע לטענה הקשורה בפגיעה בפרטיות של העובדים.
 • אחריותה של לסה לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאות ו/או אי נוחות וכיוצא באלו תוצאות שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי עקב שימושו במערכת, מוגבלת לסכום השירות השנתי למערכת ששילם המשתמש ובתנאי שהתקבלה התמורה המלאה אצל לסה.
 • המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את לסה בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרם לה, שינבעו כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה במערכת ו/או באמצעותו, ו/או במידע בו.
 • הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט ברחובות. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.